E Zigarre,

s'Härz vo unserem Stamm al Monet,
Isch gmüetlig, interessant, e schöni Gwohnet.

Zerscht e gediegene Apéritif an dr Bar,
denn e gueti Cubana Cigar.

Vo unserem Club isch das d'Idee,
Mir wän is eso monetlich in Luxeburg wieder seh.